#Phim “Transformers” có thể sẽ có thêm 14 phần tiếp theo.