#Phim ‘Kong’ chờ được cứu doanh thu ở thị trường Trung Quốc