#Những hạt sạn to đến “mắc cổ” trong phim nhưng chỉ thánh soi mới thấy