#Những bộ phim nhận đề cử tại cả Oscar lẫn Mâm xôi vàng