#Lớp mạ vàng trên tượng Oscar được đảm bảo vĩnh viễn