#dự án phim về thảm họa chìm phà Sewol tạm “đóng băng”