#Deapool muốn có thêm nhiều giới tính cho nhân vật