#Đạo diễn phim Kong là người đầu tiên đi xuyên hang Sơn Đoòng