#đạo diễn “Avatar” và “Deadpool” đang xúc tiến khởi động phần phim “Terminator”