#‘Châu Tinh Trì còn bị chê nhảm huống hồ hài Việt’