#Các nhân vật tưởng chỉ có trên phim nhưng họ lại hoàn toàn có thực ngoài đời