#Bất ngờ xuất hiện trong phần cảm ơn ‘Kong: Skull Island’