#Bạn đời đồng tính vẫn giữ tro cốt Trương Quốc Vinh trong nhà