#‘Attack on Titan’ bị ghét nhất trong các phim dựa trên manga