#5 lỗ hổng kịch bản đã được “lấp kín” của Beauty and the Beast 2017