#5 bom tấn này cũng có thể lấy bối cảnh ở Việt Nam