#10 phim viễn tưởng của Nhật đế Hollywood cũng phải ‘ngả mũ thán phục’