#10 hành động dại dột trên phim nếu làm thử ngoài đời bạn sẽ… bỏ mạng!